Wij zijn één Ummah en versterken elkaar! 

Inloopspreekuur, maandag t/m donderdag van 10:00-12:00 uur

Met het inloopspreekuur verleent Khair bemiddeling en ondersteuning aan de multiprobleem burgers. Het doel is het leiden van burgers naar passend regulier hulpverleningsaanbod. Het inloopspreekuur overbrugt de kloof naar reguliere hulpverlening (ontstaan door taalbarrières, achterstanden in kennis en verschillen in visie in de samenleving).

Het inloopspreekuur richt zich op burgers met een migratieachtergrond die niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening. Het gaat om burgers die vastlopen in de samenleving waar psychische problemen, ouderenzorg, verslavingsproblematiek, schulden en/of opvoedingsproblemen spelen en risico’s op ontwikkelingsproblemen groot zijn.

Werkwijze:

De medewerkers van het inloopspreekuur werken praktisch en zijn soms heel direct in hun aanpak. Het werken met mannelijke en vrouwelijke medewerkers/begeleiders is hierbij van cruciaal belang. Zij werken vaak aanvullend op de buurtteams en de professionele hulpverlening.

Het inloopspreekuur leidt soms ook tot huisbezoeken en lichte hulp achter de voordeur van de bewoners van Veenendaal. De doelgroep die wij bedienen binnen dit project bestaat voornamelijk uit bewoners die (om uiteenlopende redenen) niet gemakkelijk zelf de deur uit kunnen, vaak laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Wij richten ons voornamelijk op het activeren, wegwijs maken en netwerk verbreden van bewoners. Dit kan zijn hulp via lichte administratieve werkzaamheden (post openen, doornemen, uitleggen etc.) en mensen begeleiden naar buiten. 

Wilt u zich aanmelden? Neem contact op met 06-22870963 of mail naar: info@khair-veenendaal.nl

Vrouwenochtend

Khair biedt activiteiten aan voor alle vrouwen, van jong tot oud. Ook vrouwen met een lichtelijke beperking of psychische klachten en vermoeden van. De activiteiten bevinden zich op het snijvlak van ‘ontmoeting en leren’.  Wij creëren een veilige en prettige setting waar de vrouwen samenkomen en met elkaar in gesprek gaan. Vervolgens kunnen zij in kleine groepjes deelnemen aan activiteiten zoals wandelen, naaien, koken en sporten. Ook bieden we voorlichtingsbijeenkomsten over thema’s die de vrouwen zelf aandragen. De activiteiten zullen in verschillende delen van Veenendaal gegeven worden.

Voedselpakketten

  1. De 'voedselpakketten uit het hart' is een samenwerking tussen Khair en burgers met een migranten- en een Nederlandse achtergrond uit Veenendaal. Het is een initiatief voor en door bewoners. Iedereen wordt uitgenodigd levensmiddelen te doneren of giften te doen.

Daarmee worden iedere 2 weken door de vrijwilligers voedselpakketten samengesteld voor gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zowel professionals als bewoners kunnen een aanmelding doen, waarna een intake plaatsvindt en getoetst wordt of diegene conform beleid in aanmerking komt.

De voedselpakketten zijn een tijdelijk vangnet. Daarnaast worden bewoners ondersteunt om zelf actief te werken aan duurzame oplossingen.

U kunt ons steunen door levensmiddelen te doneren of een financiële bijdrage over te maken.

Meidencentrum ( 12 tot 18 jaar)

  1. Het is belangrijk dat meiden op jonge leeftijd leren praten over hun gevoelens. Ook de lokale politiek geeft aan dat het belangrijk is om te investeren in de ‘doorgaande lijn’. Het is noodzakelijk dat meiden op jongere leeftijd leren dat zij zich niet hoeven te schamen voor hun eigen gevoelens, dat ze weerbaar mogen zijn en de ruimte krijgen om te kunnen ontdekken wie ze zijn. Het meidencentrum biedt meiden een plek om zich op deze vlakken te ontwikkelen. Het doel van het meidencentrum is om de meiden sterker en weerbaarder te maken en om eventuele problemen van de meiden bespreekbaar te maken.

Werkwijze:

Wij geven de meiden een eigen plek waar zij zich veilig en thuis voelen. Wegens de lage sociaaleconomische status van veel meiden in Veenendaal en de ervaring uit de praktijk – dat de meiden in een vrij gesloten wereld opgroeien – heeft het meidencentrum als doel om de horizon van de meiden te verbreden. Opvallend is dat veel meiden wonen, spelen en naar school gaan in de wijken en niet vaak in aanraking komen met de “bredere” maatschappij. Het meidencentrum beoogt deze ‘bredere’ maatschappij door bijvoorbeeld gasten uit te nodigen, maar ook om de meiden uit de wijk te halen doormiddel van laagdrempelige excursies waar mogelijk.

 

Buurtcouscous ( nog op te zetten)

Inspiratietafel: samen met Wereldburgers Veenendaal wordt er maandelijks een inspiratietafel georganiseerd waaraan burgers met een migranten- en een Nederlandse achtergrond met elkaar in gesprek gaan.

Kennis maken met cultuur/buurtcouscous: maandelijks worden er activiteiten georganiseerd om niet-westerse doelgroepen bij culturele evenementen te betrekken, zodat zij op ongedwongen manier met elkaar in gesprek komen en kennis kunnen maken met cultuur.

 

Ondersteuning van kwetsbare jongeren

Het ondersteunen van kwetsbare jongeren door middel van intensieve coaching zodat zij weer perspectief krijgen in het leven. Wij bieden als mogelijkheid een begeleiding in het netwerk van de jongeren.Wij doen dit altijd in samenwerking met het gezin. Hierin nemen wij ook de professionals mee om hun aanpak te verbeteren.